Sgwrs ar gyfer Cymru’r dyfodol, Wrecsam
Nov
23
4:00 pm16:00

Sgwrs ar gyfer Cymru’r dyfodol, Wrecsam

Ymunwch â ni wrth i ni nodi 20 mlynedd o ddatganoli yng Nghymru drwy ddod â GWLAD: Gŵyl Cymru'r Dyfodol i Wrecsam.

Byddwn yn cynnal trafodaeth banel – ‘Sgwrs ar gyfer Cymru’r dyfodol‘- bydd hyn yn gyfle i drafod a rhannu syniadau am y materion sydd o bwys yn lleol ac i Gymru gyfan.
Bydd cyfle i chi ofyn eich cwestiwn i'r panel yn ystod y digwyddiad:

  • Nic Parry, Barnwr, (Cadeirydd)

  • Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg

  • Gareth Jones, Sylfaenydd, Town Square Spaces, Wrecsam

  • Jonathan Powell, Aelod Senedd Ieuenctid, Wrecsam

  • Lesley Griffiths, Aelod Cynulliad, Wrecsam

Gallwch archebu tocynnau i wrando ar y drafodaeth isod.

Bydd derbyniad, dan ofal Ann Jones, AC, Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn dilyn y drafodaeth panel.

Gobeithio y gallwch ymuno â ni!

Byddwn yn rheoli archebion ar gyfer y digwyddiad hwn drwy ddefnyddio tocyn.cymru. Yn ystod y digwyddiad, efallai y byddwn yn tynnu ffotograffau a recordio fideos ar gyfer eu cyhoeddi ar ein gwefan ac ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. I gael rhagor o wybodaeth am sut y defnyddir eich gwybodaeth, gweler ein hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan. Os nad ydych am ymddangos mewn unrhyw ffotograffau na fideos, neu os ydych am ofyn cwestiwn ynghylch sut y defnyddir eich gwybodaeth, rhowch wybod i aelod o staff y Cynulliad cyn, neu yn ystod y gweithgarwch, neu anfonwch neges e-bost at gwlad@cynulliad.cymru

View Event →

Cynulliad Dinasyddion
Sep
29
3:00 pm15:00

Cynulliad Dinasyddion

Yn dilyn Cynulliad Dinasyddion cyntaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru, bydd y sesiwn hwn yn edrych ar y broses o sefydlu’r Cynulliad Dinasyddion, profiadau'r rhai a gymerodd rhan a’r argymhellion a gasglwyd yn ystod y penwythnos a a gynhaliwyd yn y Drenewydd fis Gorffennaf eleni.

View Event →
Newyddion Ffug a'r Cyfryngau (Public Affairs Cymru)
Sep
29
1:00 pm13:00

Newyddion Ffug a'r Cyfryngau (Public Affairs Cymru)

Mae’r berthynas rhwng y cyfryngau a’r byd gwleidyddiaeth mor heriol a phwysig ag y bu erioed. Wrth i bobl gael eu newyddion o amrywiaeth o ffynonellau, mae sianelau newydd o gyfryngau wedi newid y ffordd y mae sefydliadau' r Llywodraeth yn gweithredu yn radical, y ffordd y mae arweinwyr gwleidyddol yn cyfathrebu, y modd yr ymleddir etholiadau a sut yr ymgysylltir â dinasyddion.

View Event →
Democratiaeth Ysytyriol - Sut hoffech chi fod yn rhan o'r broses o wneud penderfyniadau? (Y Lab)
Sep
28
4:00 pm16:00

Democratiaeth Ysytyriol - Sut hoffech chi fod yn rhan o'r broses o wneud penderfyniadau? (Y Lab)

Beth yw’r ffyrdd gorau o gynnwys pobl yn y penderfyniadau sy’n effetihio arnyn nhw? Yn y sesiwn hwn, bydd Y Lab yn rhannu ei gwaith ymchwil ac yn archwilio sut bydd y canlyniadau hyn yn effeithio ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

At this event, Y Lab will share their findings and explore how you think these could affect public services in Wales.

View Event →
Oes Angen Newyddiadurwyr?
Sep
28
2:00 pm14:00

Oes Angen Newyddiadurwyr?

Bydd Dr Justin Lewis o Brifysgol Caerdydd yn ffocysu ar genhedlaeth iau o newyddiadurwyr ar draws Prydain sydd wedi ennill eu plwy ond sydd yn rhan o chwyldro mewn adrodd a chyfathrebu’r newyddion. Drwy edrych ar ddyfodol newyddion a rol newyddiadurwyr yn yr oes ddigidol bydd y sgwrs yn trafod pwy sy’n gwrando bellach arnynt, a beth yw'r heriau a’r cyfleoedd i'r cyfrwng.

View Event →
Wythnos yng Nghymru Fydd. Beth Bydd Effaith Brexit, Tlodi ac Awtomeiddio ar Ddatganoli?  (Sefydliad Bevan)
Sep
28
11:00 am11:00

Wythnos yng Nghymru Fydd. Beth Bydd Effaith Brexit, Tlodi ac Awtomeiddio ar Ddatganoli? (Sefydliad Bevan)

Mae dyfodol Cymru’n ymddangos yn ansicr o ganlyniad i Brexit, cynnydd yn y nifer o bobl sy’n byw mewn tlodi ac awtomeiddio. A yw ein gwlad ni’n barod am yr heriau sydd ar y gorwel? Fe fydd ffigurau blaenllaw o bob ochr y sbectrwm gwleidyddol yn dod at ei gilydd i drafod sut dylai sefydliadau, busnesau a chymunedau newid.

View Event →
Question Time (BBC)
Sep
26
7:00 pm19:00

Question Time (BBC)

Ar ei ymweliad cyntaf â'r Senedd, bydd Question Time yn dod â phanel o westeion o fyd gwleidyddiaeth a'r cyfryngau ynghyd i ateb cwestiynau'r cyhoedd ar faterion amserol. Gallwch wneud cais i fod yn rhan o'r gynulleidfa drwy wefan y rhaglen.

View Event →