Cwestiynau cyffredin:

Cynulliad Dinasyddion

 
 
CITIZENS-ASSEMBLY-HERO-IMAGE.png
 
 

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Beth yw Cynulliad Dinasyddion?

Mae cynulliad dinasyddion yn ddigwyddiad sy'n dwyn ynghyd pobl o bob cefndir i drafod pwnc. Yn ystod y digwyddiad, mae cyfranogwyr yn dysgu am y pwnc, yn ei drafod â'i gilydd ac yna'n gwneud argymhellion am yr hyn a ddylai ddigwydd a sut y dylai pethau newid.

Mae’r cynulliad dinasyddion hwn wedi’i greu gan Gomisiwn y Cynulliad Cenedlaethol, grŵp trawsbleidiol o bum Aelod Cynulliad sy’n gyfrifol am ddarparu eiddo, staff a gwasanaethau i gefnogi Aelodau’r Cynulliad.

Mae cynulliadau dinasyddion wedi cael eu defnyddio ledled y byd i helpu I lywio gwaith llywodraethau a seneddau. Bydd argymhellion y Cynulliad dinasyddion hwn yn cael eu defnyddio gan Gomisiwn y Cynulliad Cenedlaethol.


Beth fydd cymryd rhan yn ei gynnwys?

Os dewiswch gymryd rhan, cewch gyfle i gwrdd ag unigolion o bob cefndir ac o bob cwr o Gymru, cyfranogi mewn trafodaethau a chlywed gan arbenigwyr pwnc.

Ffocws y cynulliad dinasyddion hwn yw sut gall pobl Cymru lywio eu dyfodol? Pa rôl ddylai dinasyddion Cymru chwarae yn y broses ddemocrataidd?

Nid oes rhaid i chi feddu ar wybodaeth am y pwnc o flaen llaw. Bydd yr holl wybodaeth angenrheidiol fydd angen arnoch i gymryd rhan yn cael ei rhoi i chi. Yn ystod y cynulliad, gofynnir i chi ystyried popeth rydych wedi'i glywed a gweithio gyda'r cyfranogwyr eraill i greu argymhellion. Bydd y rheiny yn sail i adroddiad a gaiff ei gyflwyno i Gomisiwn y Cynulliad Cenedlaethol a fydd yn ymateb i'r adroddiad mewn cyfarfod cyhoeddus ym mis Medi.


Pam cynnal y digwyddiad hwn?

Mae ymgysylltu â’r cyhoedd yn rhan hanfodol o’r ffordd mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn gweithio. Rydym yn ceisio cynnwys y cyhoedd ym mhopeth rydym yn ei wneud. Rydym yn cynnig cyfleoedd i’r cyhoedd gyfrannu at ymgynghoriadau pwyllgor, cyflwyno deisebau cyhoeddus a mynychu gweithdai a digwyddiadau. Yn ddiweddar, rydym hefyd wedi sefydlu Senedd Ieuenctid Cymru.

Bydd y cynulliad dinasyddion yn fforwm arall i alluogi 60 o bobl sy’n gynrychioladol o boblogaeth Cymru i ganolbwyntio ar sut y dylai Cymru wynebu heriau’r dyfodol.


Pryd a ble fydd y digwyddiad yn cael ei gynnal?

Caiff y digwyddiad ei gynnal yn Neuadd Gregynog, Tregynon, y Drenewydd SY16 3PL nos Wener 19 Gorffennaf tan ddechrau prynhawn Sul 21 Gorffennaf. Bydd yn ddigwyddiad preswyl ac mae'n rhaid i chi allu bod yn bresennol drwy gydol y cyfnod.


Sut y byddwch yn sicrhau bod y digwyddiad yn hygyrch?

Os cewch eich dewis i gymryd rhan, byddwn yn talu'r holl gostau trafnidiaeth, prydau bwyd a llety. Byddwch hefyd yn cael £200 i ddiolch i chi am eich amser. Caiff ei drosglwyddo i chi yn ystod yr wythnos ar ôl y digwyddiad. Mae'r lleoliad a'r llety yn gwbl hygyrch.

Os oes arnoch angen gwasanaeth dehongli Iaith Arwyddion Prydain neu gymorth ychwanegol ar unrhyw ffurf arall, gwneir pob ymdrech i ddarparu hyn. Byddwn hefyd yn talu costau gofal plant neu ofal seibiant rhesymol, os oes angen i’r rhain gael eu talu er mwyn eich galluogi i fynychu. Rhowch wybod i ni am eich gofynion.


Sut mae cyrraedd y digwyddiad?

Bydd angen i chi wneud eich trefniadau eich hunan i deithio i’r digwyddiad. Caiff yr holl dreuliau teithio rhesymol eu had-dalu. Mae hynny’n golygu tocynnau trên a hedfan dosbarth cyffredin. Byddwn hefyd yn talu milltiroedd car ar gyfradd o 25c y filltir a chostau parcio. Mae gan y lleoliad ei faes parcio ei hun. Rhowch wybod i ni ymlaen llaw os oes arnoch angen lifft/tacsi o orsaf drenau gerllaw.

Ni allwn dalu treuliau teithio pawb ymlaen llaw na gwneud trefniadau teithio i bawb. Fodd bynnag, os oes arnoch angen help gyda hyn er mwyn gallu mynd i’r cynulliad, byddwn yn gallu eich helpu i wneud y trefniadau angenrheidiol.


Pwy sy'n cael cymrud rhan?

Caiff unrhyw un dros 16 oed sy’n byw yng Nghymru yn barhaol ac mewn aelwyd sydd wedi cael gwahoddiad wneud cais, gydag ychydig o eithriadau sydd wedi'u nodi isod. Sylwer, fodd bynnag, mai dim ond un preswylydd o unrhyw aelwyd a gaiff ei ddewis i gymryd rhan.

Ni chaiff y bobl a ganlyn wneud cais: gweithwyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chomisiwn y Cynulliad Cenedlaethol – Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Aelodau o Senedd y DU, Cynghorwyr Awdurdodau Lleol, Aelodau o Senedd Ewrop a gweithwyr â thâl unrhyw blaid wleidyddol.


Sut mae pobl yn cael gwahoddiad?

Danfonwyd gwahoddiad i 10,000 o gyfeiriadau a ddewiswyd ar hap, o Gymru gyfan, o gronfa ddata cyfeiriadau'r Post Brenhinol.


Ar ôl i mi wneud cais, beth sy'n digwydd nesaf?

Pan fydd y cyfnod mynegi diddordeb wedi dod i ben, byddwn yn dewis 60 o bobl ar hap, o'r rhai a fynegodd ddiddordeb, i gymryd rhan yn y digwyddiad. Bydd y dull dewis ar hap hwn yn cael ei bwysoli i sicrhau bod cymysgedd da o bobl o bob cwr o Gymru.

Os cewch eich dewis, byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn, drwy e-bost a llythyr ddydd Mawrth 18 Mehefin neu oddeutu hynny i roi gwybod i chi. Yna, byddwn yn cysylltu â chi eto i'ch helpu gyda'ch trefniadau trafnidiaeth a llety, ac i drafod gofynion dietegol neu hygyrchedd sydd gennych.


Beth fydd yn digwydd ar ôl y digwyddiad?

Fel rhan o'r digwyddiad, byddwn yn cofnodi eich syniadau a'ch argymhellion. Byddwn yn gwneud hyn yn ddienw fel na fydd ein cofnodion yn dangos pwy ddywedodd beth. Yna, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth ddienw hon i lunio adroddiad, a fydd yn cael ei rannu â Chomisiwn y Cynulliad Cenedlaethol a fydd yn ymateb i'r adroddiad mewn cyfarfod cyhoeddus ym mis Medi.


Pwy sy’n cynnal y digwyddiad?

Comisiwn y Cynulliad Cenedlaethol sy’n cynnal y digwyddiad ac mae’r sefydliadau canlynol yn ein cynorthwyo i gyflawni’r gwaith:

Mae’r Sortition Foundation yn hyrwyddo’r defnydd o ddull dewis haenedig, ar hap wrth wneud penderfyniadau. Mae’n gyfrifol am recriwtio pobl i gymryd rhan yn y cynulliad; ei nod yw sicrhau bod y cynulliad yn cynrychioli cymdeithas Cymru yn fras.

Mae’r Involve Foundation (‘Involve’) yn elusen cyfranogiad cyhoeddus ledled y DU. Mae’n gyfrifol am gyflwyno’r digwyddiad ei hun a llunio adroddiad arno.


Pwy sy’n ariannu’r digwyddiad?

Comisiwn y Cynulliad Cenedlaethol sy’n ariannu’r digwyddiad.


Amseroedd a lleoliad

Lle cynhelir y digwyddiad?

Y lleoliad yw Neuadd Gregynog, Tregynon, Y Drenewydd, SY16 3PL.  Bydd eich llety a’ch prydau bwyd yn cael eu darparu yn y Neuadd.  Dyma le y bydd y digwyddiad ei hun yn cael ei gynnal hefyd.  Ewch i’r adran deithio a threuliau isod ynglŷn â sut i gyrraedd y Neuadd os gwelwch yn dda.

 

Pa amser yn union a fydd y digwyddiad yn dechrau ac yn gorffen?

Rydym yn parhau i drefnu hyn.  Mae’n debygol o fod o oddeutu 6.45pm ar ddydd Gwener, 19eg Gorffennaf tan oddeutu 2.30pm ar ddydd Sul, 21ain Gorffennaf.  Byddwn yn diweddaru’r wybodaeth ar y dudalen hon unwaith y bydd yr amseroedd wedi cael eu penderfynu yn derfynol.  Byddwn hefyd yn ysgrifennu at yr holl gyfranogwyr sydd wedi cadarnhau gyda’r amseroedd terfynol.  Digwyddiad preswyl fydd hwn ac mae’n rhaid i chi allu ei fynychu am yr amser cyfan.

Os byddwch chi’n cael trafferth i gyrraedd y gwesty erbyn 6.45pm ar y dydd Gwener, rhowch wybod inni a gallwn ni gael sgwrs ynglŷn â pha bryd y gallwch chi gyrraedd yno ac a ydych chi’n parhau i fod yn gallu mynychu’r digwyddiad.  Os ydych chi’n dymuno cyrraedd yn gynnar ar y dydd Gwener, gwelwch isod os gwelwch yn dda ynglŷn â pha bryd y gallwch chi gofrestru i mewn i’ch ystafell.

 

Pa bryd allaf i gofrestru i mewn i’r Neuadd ar y dydd Gwener a pha bryd fydd yn rhaid i mi adael y Neuadd?

Byddwch chi’n gallu cofrestru i mewn i’ch ystafell yn Neuadd Gregynog o 1.30pm ar ddydd Gwener, 19eg Gorffennaf.  Os ydych chi eisiau cyrraedd yn gynharach, gall y Neuadd storio eich bagiau i chi tan y bydd eich ystafell ar gael.  Bydd Caffi’r Cwrt ar agor o 10am tan 5pm i’r rhai hynny sy’n cyrraedd yn gynnar ac sy’n dymuno prynu cinio.

Byddwch chi angen gadael eich ystafell cyn 9.30am ar ddydd Sul, 21ain Gorffennaf.  Bydd y Neuadd yn storio eich bagiau i chi nes y bydd y digwyddiad drosodd neu tan yn ddiweddarach yn y prynhawn os ydych chi eisiau treulio ychydig o amser ar dir y Neuadd ar ôl y digwyddiad.

 

Sut ystafell wely ydi hi a pha gyfleusterau sydd yn y Neuadd?

Bydd gan eich ystafell fasn ymolchi (ar wahân i un ystafell wely), cyfleusterau te a choffi, tyweli a sebon, gŵn llofft a sliperi.  Mae wi-fi rhad ac am ddim ar gael ym mhob ystafell ac yn y rhan fwyaf o’r ardaloedd comiwnol.

Lleolir Neuadd Gregynog mewn 750 acer o dir   Mae’i erddi ffurfiol yn rhai rhestredig Gradd 1 a dyfarnwyd statws Gwarchodfa Natur Genedlaethol yn ddiweddar i’r tir i gyd.  Mae llawer o leoedd i fynd am dro, sydd o wahanol bellteroedd ac anhawster.  Gallwch chi ddarllen mwy am y Neuadd a gweld lluniau o’r tŷ a’r gerddi ar ei wefan: www.gregynog.org

Oherwydd natur hanesyddol yr adeilad, mae mwyafrif yr ystafelloedd yn rhannu cyfleusterau ystafell ymolchi; dim ond un ar bymtheg o’r ystafelloedd gwely sydd yn rhai en suite.   Fodd bynnag, mae’r cyfleusterau o’r safon uchaf.  Os oes gennych chi unrhyw bryderon ynghylch rhannu ystafell ymolchi, rhowch wybod inni os gwelwch yn dda.A fydd yn rhaid i mi rannu ystafell wely?

Na fydd, os nad ydych chi eisiau.  Fel bod yr holl gyfranogwyr yn gallu aros yn y Neuadd, byddwn yn gofyn i bedwar o wirfoddolwyr rannu ystafell wely gyda chyd-gyfranogwr o’r un rhyw.  Byddwn yn gwneud hyn ymlaen llaw.   Os nad oes neb eisiau rhannu ystafell wely, byddwn yn darparu llety amgen i ddau gyfranogwr yng Ngwesty'r Elephant and Castle sydd gerllaw a lle mae tîm y staff yn aros, sy’n golygu na fydd angen i unrhyw un rannu ystafell wely.

 


Bwyd a diod

Pa fwyd a diod ydych chi’n eu darparu?  Allwch chi ddarparu ar gyfer anghenion deietegol a chrefyddol?

Byddwn yn darparu cinio ar y nos Wener, yr holl brydau ar ddydd Sadwrn a brecwast a chinio ar ddydd Sul.  Hefyd, byddwn yn darparu byrbrydau rhwng prydau bwyd.  Gallwn ni ddarparu ar gyfer gwahanol anghenion deietegol cyn belled ag ein bod yn cael gwybod ymlaen llaw.  Os ydych chi’n gyfranogwr sydd wedi cadarnhau eich bod yn mynychu’r digwyddiad ac nad ydych chi wedi dweud wrthym ynglŷn ag angen deietegol, rhowch wybod i ni cyn gynted ag sy’n bosibl os gwelwch yn dda, fel y gallwn ni ddweud wrth y gwesty.

 

A oes yna unrhyw fwyd a diod nad ydych chi’n ei ddarparu?

Nid ydym yn darparu diodydd alcoholaidd gyda chinio nos.  Fodd bynnag, bydd bar y Neuadd ar agor am hanner awr cyn i’r cinio ddechrau, os ydych chi’n dymuno prynu diodydd eich hun.

Ni fyddwn yn talu am unrhyw ddiodydd nac unrhyw eitemau eraill yr ydych chi’n eu harchebu o far y Neuadd nac unrhyw eitemau a archebwyd oddi wrth y gwasanaeth ystafell.

 


 Teithio a threuliau

 

A ydw i angen gwneud fy nhrefniadau teithio fy hun?   Pa gostau teithio a ydych chi’n talu amdanyn nhw?

Ydych, byddwch chi angen gwneud eich trefniadau teithio eich hun i ddod i’r Neuadd.*   Bydd holl gostau teithio rhesymol yn cael eu had-dalu.  Mae hynny’n golygu cost tocyn trên safonol a chostau awyrennau.  Byddwn hefyd yn talu am filltiroedd mewn car am 25c y filltir (gweler isod am wybodaeth ynglŷn â maes parcio).  Os ydych chi eisiau lifft/tacsi o orsaf drên gerllaw, rhowch wybod inni ymlaen llaw os gwelwch yn dda, oherwydd efallai y gallwn ni drefnu hyn ar eich cyfer chi.  Ceir gwybodaeth ynglŷn â sut i yrru i’r gwesty yma: http://www.gregynog.org/contact/

*Tra na allwn ni wneud trefniadau teithio ar gyfer pawb, os ydych chi angen help i drefnu eich taith, yna rhowch wybod inni os gwelwch yn dda.

 

A oes maes parcio yn y lleoliad?  A fydd yn rhaid i mi dalu am barcio?

Mae gan y Neuadd faes parcio rhad ac am ddim y gallwch chi ei ddefnyddio.  Gan fod y maes parcio yn cael ei ddefnyddio gan rai pobl nad ydyn nhw’n aros yn y Neuadd, byddwch chi’n sylwi ar arwyddion yn dweud eich bod yn gorfod talu am barcio.  Nid yw’r rhain yn berthnasol i chi.   Os ewch i’r dderbynfa a dweud eich bod yn aros yn y Neuadd, byddan nhw yn rhoi trwydded parcio rhad ac am ddim i chi er mwyn i chi ei arddangos ar ffenestr eich car.

 

Pa bryd a sut fydd y costau teithio yn cael eu talu?

Byddwn yn talu eich costau teithio mewn ychydig ddyddiau ar ôl y digwyddiad.  Os ydych chi angen help gyda derbyn eich costau teithio yn gynt, yna rhowch wybod inni.  Ni allwn ni dalu costau teithio pawb ymlaen llaw, ond gallwn ni roi rhywfaint o help lle y bo angen.

Bydd eich costau teithio yn cael eu talu i gyfrif banc o’ch dewis chi.  Byddwch chi angen cwblhau ffurflen dreuliau syml a rhoi copïau inni o unrhyw dderbyniadau teithio (nid ydych chi angen derbyniadau ar gyfer costau petrol).  Byddwn mewn cysylltiad â’r holl gyfranogwyr sydd wedi cadarnhau eu bod yn mynychu’r digwyddiad er mwyn darparu manylion ynglŷn â sut i wneud hyn.

 

A ydych chi’n talu am unrhyw dreuliau ar wahân i deithio?

Ydym, rydym yn talu am eich llety, eich bwyd a’ch diod.  Gall fod rhai cyfranogwyr angen dod â gofalwr neu ddibynnydd gyda nhw, neu byddan nhw angen help gyda gofal seibiant neu ofal plant er mwyn mynychu’r digwyddiad.  Os ydych chi’n dweud wrthym ni ymlaen llaw, byddwn yn gwneud ein gorau i helpu.


Rhodd o “ddiolch”

Beth yw’r rhodd o “ddiolch”?  Faint ydi’r rhodd?   Sut/Pa bryd a fyddaf yn ei dderbyn?

Bydd yr holl gyfranogwyr yn derbyn rhodd o £200 i ddiolch am neilltuo eu hamser.   Mae hyn yn ychwanegol at eich bwyd, eich diod, eich llety a’ch costau teithio.  Byddwn yn trosglwyddo’r rhodd i gyfrif banc o’ch dewis chi mewn ychydig ddyddiau ar ôl y digwyddiad.  Mae’r rhodd o £200 yn ddibynnol ar eich presenoldeb am y penwythnos cyfan.  Byddwn yn trosglwyddo’r rhodd i’r un cyfrif banc ag yr ydym yn ei ddefnyddio ar gyfer eich costau teithio, os nad ydych chi’n dweud wrthym i beidio â gwneud hyn.

 

Rydw i’n derbyn budd-daliadau.  A fydd hyn yn golygu na allaf i fynychu’r digwyddiad?

Os ydych chi’n derbyn budd-daliadau, eich penderfyniad chi yw derbyn y rhodd o ddiolch ai peidio oherwydd gall effeithio ar eich budd-daliadau.  Rydym yn hapus i archwilio’r dewisiadau gyda chi, fel darparu’r rhodd fel talebau – er enghraifft, ar gyfer eich hoff archfarchnad.  Gall eich budd-daliadau gael eu heffeithio yn yr achos hwn hyd yn oed.  Mae croeso i chi fynychu’r digwyddiad heb dderbyn y rhodd os ydych chi’n dymuno gwneud hynny.   Gallwn ni dalu am eich bwyd, eich diod, eich llety a’ch costau teithio heb iddo effeithio ar eich budd-daliadau.

 


Hygyrchedd 

Pa mor hygyrch yw’r lleoliad?

Nid oes grisiau yn y rhannau o Neuadd Gregynog y byddwn ni’n eu defnyddio (yr ystafell ddigwyddiadau a’r ystafell fwyta) ac mae’n hwylus ar gyfer cadair olwyn.  Mae ystafelloedd hygyrch (yn cynnwys ystafelloedd ymolchi cwbl hygyrch) ar gael hefyd.  Rhowch wybod inni os ydych chi angen un o’r rhain os gwelwch yn dda.

Mae dolen glywed yn yr ystafell ddigwyddiadau.A fydd deunyddiau ar gael mewn Braille/print mawr/iaith wahanol (e.e. Cymraeg)?  A fydd yn broblem os ydw i’n fyddar/dyslecsig ayyb?

Bydd y digwyddiad yn darparu ar gyfer cyfranogwyr i allu cymryd rhan yn yr iaith Saesneg neu’r iaith Gymraeg, yn unol â’r hyn sy’n well ganddyn nhw.

Byddwn yn gwneud ein gorau i gwrdd â pha anghenion bynnag sydd gennych chi a byddwn yn cadarnhau cyn gynted ag sy’n bosibl os gallwn ni gwrdd â’r anghenion hynny.  Os ydych chi’n gyfranogwr sydd wedi cadarnhau, ac os nad ydych chi wedi dweud wrthym eto ynglŷn ag unrhyw ofynion hygyrchedd sydd gennych, rhowch wybod inni cyn gynted ag sy’n bosibl os gwelwch yn dda, fel y gallwn ni drafod yr hyn yr ydych chi ei angen gyda chi.

 

A oes rhywle lle gallaf i weddïo?

Oes, dylem fod wedi cymryd seibiant am ginio a chinio nos yn ystod gweddïau hanner dydd a gweddïau gyda’r nos.  Os na fydd hyn yn digwydd, gallwch chi adael y digwyddiad am gyfnod byr.  Byddwch chi’n gallu defnyddio preifatrwydd eich ystafell wely ar gyfer gweddïo.


Arall

A allaf i newid fy meddwl ynglŷn â chytuno i gymryd rhan?

Drwy gytuno i gyfranogi yn y digwyddiad, rydych chi’n gwneud ymrwymiad pwysig i fynychu’r penwythnos cyfan.  Byddem yn gofyn nad ydych chi’n canslo ar chwarae bach oherwydd mae’n eithaf anodd inni ddod o hyd i rywun i ddod yn eich lle ac mae angen i gyfranogwyr adlewyrchu poblogaeth Cymru. 

Wedi dweud hynny, gall digwyddiadau mewn bywyd ddigwydd sy’n golygu y bydd yn rhaid i chi ganslo, ac rydym yn deall hynny.  Os ydych chi’n gorfod canslo, rhowch wybod inni cyn gynted ag sy’n bosibl os gwelwch yn dda.


Dod â phobl gyda chi a mynd adref gyda’r nos 

A allaf i fynd adref gyda’r nos os ydw i’n byw yn lleol?

Cewch, os ydych chi’n byw yn lleol, yna gallwch chi fynd adref gyda’r nosau os ydych chi’n dymuno gwneud hynny. Cofiwch os gwelwch yn dda y bydd yn rhaid i chi fynychu’r cinio ar nos Wener gan y byddwn yn dechrau ar weithgareddau’r digwyddiad yn ystod y cinio.  Bydd cinio yn parhau o oddeutu 6.45pm tan 9pm.  Mae’n bosibl i chi beidio â mynychu’r cinio ar ddydd Sadwrn.

Os ydych chi’n dymuno peidio â dod i’r cinio ar ddydd Sadwrn a/neu beidio ag aros yn y gwesty, rhowch wybod inni ymlaen llaw, fel nad ydym yn talu am unrhyw lety/bwyd diangen.

 

A allaf i ddod â’m partner/aelod(au) o’m teulu/cyfaill gyda mi ac a all ef/hi neu allan nhw fwyta gyda mi?

Bydd y digwyddiad angen eich sylw llawn tra mae’n rhedeg.  Ni all unrhyw wahoddedigion yr ydych chi’n dod gyda chi ymuno nac arsyllu yn y digwyddiad ei hun ac mae’r prydau gyda’r nos ar gyfer cyfranogwyr yn unig.

Fodd bynnag, gall eich partner neu ffrind/aelod o’r teulu arall aros yn eich ystafell yn y gwesty ac ymuno â chi am frecwast a chinio drwy dalu’r costau ychwanegol canlynol: 

  • Ychwanegu unigolyn at eich ystafell, yn cynnwys brecwast:  £20 yr unigolyn;

  • Cinio:  £8.50 yr unigolyn;

  • Hurio cot:  £20 y cot

 Os yw’r unigolyn sy’n dod gyda chi yn dymuno bwyta cinio yn y gwesty, byddwn angen trefnu hynny ar wahân ar eich cyfer.  Rhowch wybod inni cyn gynted ag sy’n bosibl os mai hyn yw’r achos os gwelwch yn dda.

Os oes rhywun yn dod gyda chi oherwydd na fyddech chi fel arall yn gallu mynychu’r digwyddiad (er enghraifft, os oes gennych chi ofalwr), byddwn yn talu am y costau hyn i chi.  Os na fyddwn yn gwneud hyn, cofiwch y bydd angen i chi dalu’r costau ychwanegol hyn eich hun.

Bydd angen i chi roi gwybod inni ymlaen llaw os bydd unrhyw un yn dod gyda chi, fel y gallwn ni roi gwybod i’r gwesty a sicrhau eich bod mewn ystafell addas.

 

A oes gennych chi crèche neu rhywle lle gall fy mhlant chwarae tra rydw i’n cymryd rhan?   A allan nhw fwyta gyda mi?

Nid oes crèche ar y safle.  Os ydych chi’n dymuno dod â phlant gyda chi, byddwch chi angen trefnu i rywun edrych ar eu holau yn ystod y digwyddiad.

Os oes gennych chi fabi ifanc iawn, sydd angen ei fwydo o’r fron neu fwydo gyda photel, byddwch chi’n gallu gwneud hyn yn yr ystafell ddigwyddiadau.  Gellir cael cot ar gyfer ystafelloedd gwely'r gwesteion am £20 y cot. 

Rhowch wybod inni faint o bobl sy’n dod gyda chi os gwelwch yn dda.  Mae’n bwysig ein bod yn gwybod hyn ymlaen llaw, fel y gallwn ni ddweud wrth y gwesty.